ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ มีอุทยานแก่งกรุง น้ำตกสูงวิภาวด ี มหานทีคลองยัน ศูนย์พระราชทานศิลปาชีพ

ประวัติความเป็นมา
คำขวัญ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ
บุคคลากร
พืชเศรษฐกิจอำเภอวิภาวดี
สรุปแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
ข้อมูลกลุ่ม / งานสถาบัน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำตำบล
ข้อมูลรายงานสภาวะการปลูกพืช
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2555
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2555
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคฯ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ทะเบียนเกษตรกร
ปฏิทินปฏิบัติงานกรมส่งเสริม
ประกันรายได้เกษตรกร
มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศการจัดการองค์กร
รายงาน กสก.
ระบบภัยธรรมชาติและการช่วยเหลือ
ราคายางพาราวันนี้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
พยากรณ์อากาศ
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8

 

ดูข่าวย้อนหลัง

มะเขือรวมมิตร (โดย นางโสภิดา อันจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ)
KM การทำปลาดุกเปรี้ยว (โดยนางรัตนาภรณ์ ลือขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)
การแปรรูปทุเรียน
เลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์พนา
เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
เกษตรอำเภอเมือง
เกษตรอำเภอเกาะพะงัน
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอชัยบุรี
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอท่าฉาง
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเวียงสระ
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพุนพิน
เกษตรอำเภอพระแสง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานในกรมส่งเสริม
Ssnet
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่
Km การจัดการองค์ความรู้
เตือนภัยศัตรูพืช
ระบบ GFMIS
สื่อเกษตรครบวงจร
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วารสารกรมส่งเสริมฯ
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
การสอบและสมัครงานกรมส่งเสริมฯ

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7729-2268,0-7729-2155 Fax. 0-7729-2268 E-mail sur_vibhavadi@doae.go.th

msn : panut_78@hotmail.comจัดทำโดย นางสาวปนัดดา สุทธินุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557